www.fsfu.org.ua

П'ятниця, 04 10th

Last updateвт., 22 трав. 2018 12pm

    EnglishFrenchGermanItalianPolishRussianUkrainian

Проект СТАТУТУ ФРСУ (нова редакція)

СТАТУТ

ФЕДЕРАЦІЇ РИБОЛОВНОГО СПОРТУ УКРАЇНИ

(нова редакція)

проект

м. Київ,2013

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правова форма, повноваження, юридичний статус, офіс

1. Всеукраїнська громадська організація "Федерація риболовного спорту України" (надалі - «Федерація», скорочено – ФРСУ) є неприбутковою, всеукраїнською, громадською, незалежною спортивною організацією зі статусом юридичної особи, яка створена та діє згідно з Конституцією України, Законів України "Про громадські об’єднання" та "Про фізичну культуру і спорт", іншими актами законодавства та цим Статутом на засадах індивідуального та колективного членства, на основі принципів добровільності, єдності інтересів, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод, мети та завдань, передбачених цим Статутом.

2.Відповідно до свого правового статусу ФРСУ діє на всій території України, користується всіма правами встановленими законодавством України для виконання завдань та досягнення цілей, визначених цим Статутом (далі – Cтатут), а саме:

2.1. Організовувати і проводити змагання з риболовного спорту в Україні та представляти Україну в усіх міжнародних організаціях;

2.2. Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав;

2.3. Представляти і захищати свої законні права та інтереси, інтереси індивідуальних та колективних членів в органах державної влади та управління, судових та правоохоронних органах, громадських організаціях;

2.4. Отримувати від органів державної влади й управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань.

2.5. Вносити пропозиції до органів державної влади й управління, органів місцевого самоврядування стосовно розвитку спортивної риболовлі;

2.6. Поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі серед громадськості;

2.7. У встановленому законодавством порядку засновувати засоби масової інформації, установи, підприємства, необхідні для досягнення статутних цілей.

3. Офіційною назвою ФРСУ є:

Українською мовою – «Федерація риболовного спорту України»

скорочена назва: ФРСУ

Англійською мовою – «Fishing sport federation of Ukraine»

скорочена назва: FSFU

4. Юридичною адресою ФРСУ є: 01023, Україна, м. Київ, вул. Еспланадна,42.

Стаття 2. Мета, цілі та завдання ФРСУ

1. Головна мета діяльності ФРСУ – сприяння та розвиток риболовного спорту в Україні, популяризація цього виду спорту, забезпечення та сприяння зростанню рівня і масовості риболовного спорту та любительського рибальства в Україні на основі консолідації і координації зусиль громадян і організацій, зацікавлених у його розвитку, захист законних соціальних, економічних, спортивних та інших суспільних інтересів її членів.

2. Цілі ФРСУ:

2.1. Вирішення питань, що стосуються риболовного спорту в Україні, на засадах демократичного управління, організація взаємодії і співробітництва громадян і організацій, зацікавлених у розвитку риболовного спорту Україні та в світовому товаристві, в дусі миру, взаєморозуміння, без дискримінації за політичними міркуваннями, ознаками статі, віросповідання, расової, національної належності, мовними та будь – якими іншими ознаками.

2.2. Забезпечення гідного представництва України у міжнародному спортивному співтоваристві.

2.3. Впровадження (поширення) міжнародного розвитку риболовного спорту;

2.4. Дотримання принципів дисциплінарної практики щодо всіх членів ФРСУ;

2.5. Удосконалення системи підготовки спортсменів;

2.6. Пропаганда, розвиток і популяризація риболовного спорту, пропаганда принципу «зловив-відпусти»;

2.7. Захист інтересів членів ФРСУ;

2.8. Проведення курсів, семінарів і конференцій та інших науково – методичних та практичних занять;

2.9. Розповсюдження інформації про діяльність ФРСУ;

2.10. Підтримання контактів, співробітництво з міжнародними та національними федераціями.

3. Завдання ФРСУ:

3.1. сприяння розвитку риболовного спорту, підвищенню ролі фізичної культури і спорту у всебічному розвитку особи, зміцненню здоров’я, формуванню здорового способу життя, сприяння розробці і реалізації програм підготовки спортсменів високого класу з метою участі спортсменів України в національних та  міжнародних змаганнях;

3.2. розвиток і зміцнення зв’язків з міжнародними федераціями риболовного спорту, асоціаціями, об’єднаннями, сприяння активній діяльності своїх представників у національній та міжнародних спортивних організаціях  та об’єднаннях;

3.3. пропаганда та сприяння популяризації риболовного спорту, як форми масового відпочинку і зміцнення  здоров’я громадян, сприяння поширенню риболовного спорту в Україні з урахуванням її освітніх, культурних цінностей, особливо через молодіжні, дитячі – юнацькі програми та програми розвитку;

3.4. Розроблення та забезпечення реалізації довгострокових програм розвитку спортивного рибальства, у т. ч. підготовки спортсменів міжнародного рівня, збірних команд України до участі в чемпіонатах світу, Європи та інших міжнародних змаганнях.

3.5. Удосконалення системи відбору до збірної команди України та дотримання принципів та критеріїв формування збірних команд. Забезпечення динамічного зв'язку обласних, місцевих збірних з національною збірної командою України;

3.6. Сприяння ефективній діяльності індивідуальних та колективних членів ФРСУ з виконання статутних завдань;

3.7. Сприяння організації та проведення змагань, серед членів федерації, спортсменів, любителів, юнаків та дітей;

3.8. Підтримання зв'язку і співпраці з Міжнародними організаціями риболовного спорту та іншими спортивними організаціями. Забезпечення дотримання їх Статутів та інших регламентних документів всіма індивідуальними та колективними членами ФРСУ;

3.9. Контроль та забезпечення дотримання всіма членами ФРСУ нормативних та регламентуючих документів Міжнародних організацій.

3.10. Запобігання усім методам або практичним діям, що можуть поставити під загрозу чесне проведення змагань або спричинити зловживання у проведенні змагань;

3.11. Надання правової і соціальної допомоги індивідуальним та колективним членам ФРСУ.

3.12. Отримання відповідних повноважень щодо організації міжнародних змагань на території України.

3.13. Представляти збірну команду України з риболовних дисциплін на міжнародних змаганнях.

3.14. Сприяння поширенню інформації в Україні про риболовний спорт, в т. ч. про діяльність ФРСУ. Обмін досвідом у цій сфері шляхом: видання інформаційних бюлетенів, залучення засобів масової інформації, в мережі Інтернет тощо.

3.15. Організація конференцій, семінарів, курсів для тренерів та інших фахівців з риболовного спорту;

3.16. Клопотання перед керівництвом державних установ щодо представлення до нагород, заохочень та присвоєння спортивних та почесних звань спортсменам, тренерам та іншим фахівцям.

3.17. Виготовлення офіційної нагородної, пам’ятної атрибутики та сувенірної продукції ФРСУ;

3.18. Розробка і сприяння реалізації програм розвитку риболовного спорту  в Україні;

3.19. Організація проведення змагань з  риболовного спорту;

3.20. Підтримка зв’язків з органами державного управління фізичною культурою  та спортом;

3.21. Сприяння удосконаленню системи підготовки висококваліфікованих спортсменів, тренерів, суддів, забезпеченню успішного виступу українських спортсменів на  міжнародній арені;

3.22. Налагодження зв’язків з Міжнародними організаціями з риболовного спорту, прийняття участі у заходах міжнародного спортивного календаря;

3.23. Виступати з ініціативами та вносити пропозиції з питань співробітництва з розвитку риболовного спорту до органів законодавчої та  виконавчої влади;

3.24. Вільно розповсюджувати інформацію про свою діяльність;

3.25. Засновувати засоби масової інформації;

3.26. Подавати у відповідні структури матеріали на присвоєння звань, заохочення членів Федерації;

3.27. Сприяти виготовленню офіційної, нагородної та сувенірної продукції з символікою Федерації, спортивного інвентарю  та обладнання.

Стаття 3. Відносини з міжнародними організаціями з риболовного спорту:

1. ФРСУ є членом Міжнародної Конфедерації Спортивного Риболовства – ЦИПС (CIPS), зокрема його підрозділом Міжнародної Федерації риболовного спорту в прісній воді - ФІПС (FIPS) і будує свої відносини з ними на підставах взаємної поваги, повного визнання їх компетенції та юрисдикції.

2. ФРСУ має право представляти команди України на міжнародних змаганнях, що проводяться під егідою міжнародних організацій з риболовного спорту.

Стаття 4. Офіційна мова

1. Офіційною мовою ФРСУ є українська.

2. Офіційні документи ФРСУ складаються українською та/або англійською мовами. У разі розбіжностей український варіант має переважну силу .

II. ЧЛЕНСТВО В ФРСУ

Стаття 5. Членство

1. Членство в ФРСУ відкрите для індивідуальних та колективних членів.

2. Індивідуальним членом можуть бути особи, які досягли 14 років, що визнають Статут ФРСУ, є членами регіональної федерації або осередку, яким ФРСУ делегувало свої права по розвитку риболовного спорту в регіоні, та сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески;

3. Колективними членами можуть бути колективи громадських організацій, спілок громадських організацій, асоціацій, колективи підприємств, установ, господарчих товариств, які визнають мету та статутні завдання ФРСУ, є членами регіональної федерації або осередку, яким ФРСУ делегувало свої права по розвитку риболовного спорту в регіоні, сплачують членські та інші обов’язкові внески та сприяють ФРСУ у здійсненні статутної діяльності.

4. ФРСУ визнає тільки одну регіональну федерацію у відповідній області України, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі. Визнана регіональна федерація діє на засадах колективного членства.

5. Регіональні федерації та осередки діють з метою практичного втілення у відповідних регіонах статутних цілей і завдань ФРСУ, мобілізації для цього місцевого або галузевого спортивного потенціалу, а також з метою поширення діяльності ФРСУ.

6. Регіональний член ФРСУ веде свою діяльність відповідно до власного установчого документу, Статуту ФРСУ та регламентуючих актів ФРСУ.

Стаття 6. Порядок прийому індивідуальних та колективних членів ФРСУ.

1. Порядок прийому індивідуальних та колективних членів ФРСУ визначається порядком прийому індивідуальних та колективних членів у регіональні федерації або осередки, яким делеговане ФРСУ право розвивати риболовний спорт в регіоні.

2. Для індивідуальних членів (фізичної особи) – на підставі письмової заяви, яка подається до регіональної федерації.

3. Колективи організацій або установ, які бажають стати колективним членом ФРСУ (крім регіональної федерації та/або осередку), подають на розгляд в регіональну федерацію або місцевий осередок риболовного спорту письмову заяву про надання колективного членства. Також подаються документи, які підтверджують рішення організації або установи про вступ, назву кандидата, юридичну адресу, визначення юридичного статусу, форми участі в спортивній діяльності (якщо така має місце), відомості про осіб (органи), уповноважених діяти від імені колективного члена без довіреності, про склад і засади формування органів управління, відомості про членство в інших спортивних об'єднаннях, посилання на згоду дотримуватися Статутів ФРСУ, її положень, регламентів, рішень. До заяви додаються копії установчих документів для зареєстрованих громадських організацій, Статутів або регламентних документів. Прийом колективних членів здійснюється за рішенням регіональної федерації та/або осередку.

Стаття 7. Права та обов’язки індивідуальних та колективних членів ФРСУ

1. Індивідуальні та колективні члени ФРСУ користуються правами, які надаються Статутом, регламентами та рішеннями, прийнятими органами ФРСУ відповідно до нього, а саме:

1.1. Індивідуальні члени ФРСУ мають право:

1.1.1. Вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності ФРСУ її органів та посадових осіб;

1.1.2. Брати участь у спортивних, навчальних, методичних заходах, семінарах та конференціях, що проводяться ФРСУ, на засадах і в порядку, визначеному регламентними документами ФРСУ;

1.1.3. Користуватися підтримкою ФРСУ у діяльності, що відповідає статутній меті ФРСУ;

1.1.4. Користуватися правовим та соціальним захистом своїх прав і законних інтересів з боку ФРСУ;

1.1.5. Вийти із числа членів ФРСУ.

1.2. Регіональні федерації та осередки мають право:

1.2.1.Вільно обирати через своїх делегатів органи управління ФРСУ, висувати кандидатури та бути обраними до складу органів ФРСУ;

1.2.2. Брати участь в управлінні ФРСУ через обраних за їх участю делегатів, брати участь у роботі Конференції, бути повідомленими про порядок денний наступної Конференції та отримувати запрошення на Конференцію;

1.2.3.Отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності ФРСУ;

1.2.4. Вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності ФРСУ її органів та посадових осіб;

1.2.5. Брати участь у спортивних, навчальних, методичних заходах та семінарах, що проводяться ФРСУ, на засадах і в порядку, визначеному регламентними документами ФРСУ;

1.2.6. Користуватися підтримкою ФРСУ у діяльності, що відповідає статутній меті ФРСУ;

1.2.7. Брати участь в змаганнях, що проводяться і визнаються ФРСУ відповідно до її регламентних документів та рішень;

1.2.8. Включити до своїх статутів статтю із зобов’язанням дотримуватися дисциплінарних вимог та правил вирішення суперечливих питань, передбачених регламентними документами ФРСУ.

1.2.9. Виходу із складу колективних членів ФРСУ.

2. Індивідуальні та колективні члени ФРСУ зобов’язані:

2.1. Активно сприяти розвитку риболовного спорту в Україні, реалізації політики ФРСУ в цій сфері, налагодженню дружніх стосунків між особами, організаціями, колективами України, що діють у зазначеній сфері;

2.2. Підтримувати авторитет ФРСУ, не чинити дій, які суперечили б статутним цілям ФРСУ, підривали її престиж;

2.3. Дотримуватися та забезпечувати дотримання всіма особами, які є їх членами:

2.3.1.Статуту, регламентів і рішень, ухвалених органами управління ФРСУ в межах їх компетенції;

2.3.2.Правил змагань, прийнятих ФРСУ, а також виконання дисциплінарних санкцій відповідно до рішень Конференції та Президії ФРСУ та Дисциплінарної комісії;

2.4. Дотримуватися принципів спортивної етики, поваги, чесності, справедливості і спортивної майстерності та принципів чесної гри.

2.5. Статут кожної регіональної федерації ФРСУ повинен передбачати вимоги щодо забезпечення виконання основного обов'язку для колективного члена ФРСУ – проведення незалежних та демократичних виборів своїх органів управління та делегатів на Конференції ФРСУ, етичних норм затверджених Президією ФРСУ.

2.6. Своєчасно сплачувати вступні та членські грошові внески;

Стаття 8. Вихід зі складу ФРСУ, припинення членства, виключення члена.

1. Колективний та/або індивідуальний член можуть припинити своє членство в ФРСУ за умови, що ними подано письмову заяву на ім’я керівного органу регіональної федерації та/або місцевого осередку про свій вихід зі складу членів ФРСУ.

2. Конференція або Президія може виключити колективного чи/або індивідуального члена із ФРСУ, за умови:

2.1.Невиконання своїх зобов’язань перед ФРСУ;

2.2.Неодноразових істотних порушень Статуту та/або положень, рішень Конференції та Президії ФРСУ;

2.3. Втрати статусу регіональної федерації, що представляє риболовний спорт на відповідній території, або втрати делегованих повноважень;

2.4. Неспортивну поведінку, порушення Правил змагань та/або порушення Статуту ФРСУ, положень, прийнятих Президією ФРСУ, рішень ФРСУ, норм спортивної етики, норм та вимог регламентів, рішень і директив;

2.5. Дії, які направлені на дискредитацію та підрив авторитету ФРСУ.

3. Колективний чи/або індивідуальний член ФРСУ зобов'язаний виконати всі свої фінансові обов'язки перед ФРСУ до припинення або завершення свого членства.

4. Рішення про виключення колективного чи/або індивідуального членів приймається Конференцією або Президією. За виключення має проголосувати проста більшість делегатів Конференції або членів Президії ФРСУ, присутніх на засіданні.

Стаття 9. Тимчасове припинення (призупинення) членства в ФРСУ.

1. Якщо колективний чи/або індивідуальний члени припустились істотних порушень Статуту та/або положень, прийнятих Президією ФРСУ, рішень ФРСУ, норм спортивної етики, принципів чесної гри,принципів та приписів статутів міжнародних організацій з риболовного спорту, прийнятих відповідно до них, вчинили дії, які направлені на дискредитацію та підрив авторитету ФРСУ, Президія ФРСУ має право тимчасово припинити (призупинити) його членство, строком до одного року, і це рішення набуває чинності відразу після його прийняття.

III. УПРАВЛІННЯ ФРСУ

Стаття 10. Органи управління ФРСУ

1. Органами управління ФРСУ є Конференція, Президія ФРСУ, Президент, Віце-Президент, Виконавчий комітет (Виконком).

2. Конференція – вищий керівний орган ФРСУ, який визначає шляхи реалізації статутних завдань та здійснює загальне керівництво діяльності ФРСУ;

3. Президія ФРСУ – керівний орган ФРСУ, який здійснює управління її поточною діяльністю;

4. Виконавчий комітет – виконавчий орган ФРСУ;

Стаття 11. Конференція. Загальні повноваження, повноваження щодо прийняття рішень

1. Вищим органом управління ФРСУ є Конференція.

2. Делегатами Конференції ФРСУ (згідно з затвердженою квотою Президією ФРСУ) мають право бути члени ФРСУ обрані відповідними регіональними федераціями.

3. Порядок ведення Конференції ФРСУ визначається Процедурним регламентом ФРСУ, що затверджується на Конференції ФРСУ.

Стаття 12. Чергова Конференція. Повноваження, повідомлення, порядок денний

1. Чергова Конференція проводиться не рідше одного разу на два роки.

2. Звітно – виборча Конференція проводиться один раз на чотири роки.

3. Питаннями, що належать до компетенції Конференції, є:

3.1. Обрання осіб для перевірки повноважень делегатів (Мандатна комісія);

3.2. Обрання осіб, які підраховуватимуть голоси (Лічильна комісія);

3.3. Розгляд та затвердження звіту Президента та Президії ФРСУ;

3.4. Розгляд та затвердження звіту Комісії ревізійної, річного фінансового звіту та річного бюджету;

3.5. Обрання Президента ФРСУ;

3.6. Обрання Віце-Президента, членів Президії ФРСУ;

3.7. Обрання ревізійної Комісії;

3.8.Внесення змін до Статуту, розгляд пропозицій та прийняття рішень щодо них;

4. Повідомлення про Чергову Конференцію надсилається регіональним федераціям та осередкам щонайменше за 1 місяць до дати її скликання. Інформаційне повідомлення розміщується на офіційному web- сайті ФРСУ.

5. Кожна регіональна федерація чи міський осередок (колективний член ФРСУ) має право бути представлений на Конференції у кількості (квота), яку затверджує Президія ФРСУ;

6. Максимальна кількість делегатів, яка може бути представлена на Конференції від регіональної федерації – 3 (три) особи, мінімальна – 1(одна) особа.

7. Засідання Чергової, Позачергової або Звітно – виборчої Конференції має кворум, якщо на ньому присутні представники від 2/3 кількості регіональних федерацій та осередків.

8. Регіональна федерація, член ФРСУ, яка бажає включити питання до порядку денного Чергової Конференції, повинна подати його у письмовій формі до Президії ФРСУ, щонайменше, як за 10 днів до дати скликання Конференції.

Стаття 13. Позачергова Конференція . Повноваження, повідомлення, порядок денний.

1. Позачергова Конференція може бути скликана на вимогу Президії, Президента ФРСУ або на письмову вимогу не менше 2/3 від загальної кількості регіональних федерацій із зазначенням питань, що включатимуться до порядку денного.

2. У разі скликання Позачергової Конференції засідання повинно відбутися не пізніше, ніж через 1 місяць з дати письмової вимоги колективних членів. Повідомлення про Позачергову Конференцію розсилається щонайменше як за 3 тижні до дати його скликання.

3. Підготовлений Президією ФРСУ порядок денний направляється разом з повідомленням про скликання Позачергової Конференції. Президія ФРСУ може включати до порядку денного також інші питання, що належать до компетенції Позачергової Конференції.

Стаття 14. Голова Конференції, виконуючий обов’язки Голови, вирішальний голос

1. Головуючим на Конференції є Президент або, за його відсутності – Віце-Президент або інший член Президії ФРСУ.

2. За рівного розподілу голосів Голова Конференції має вирішальний голос.

Стаття 15. Протокол Конференції

1. Ведення Конференції заноситься до протоколу. Конференція обирає секретаря Конференції.

2. Протокол повинен бути підготовлений, підписаний Головою та Секретарем Конференції і протягом 10 днів від дати проведення Конференції.

Стаття 16. Право голосу

1. Кожний з делегатів Конференції має право одного голосу;

2. Голосування має бути відкритим або закритим – за рішенням делегатів Конференції.

3. Рішення приймаються простою більшістю присутніх голосів. За рівного розподілу голосів Головуючий Конференції має вирішальний голос.

4. Пропозиція про ліквідацію ФРСУ приймається 3/4 голосів від загальної кількості делегатів зареєстрованих (присутніх) на Конференції ФРСУ.

5. Пропозиція щодо внесення змін до Статуту – 2/3 голосів зареєстрованих (присутніх) делегатів Конференції ФРСУ.

6. Колективні та індивідуальні члени, членство яких тимчасово припинено (призупинено) не мають права голосу.

Стаття 17. Вибори

1. При голосуванні кандидат на обрання вважається обраним, якщо його кандидатуру підтримала абсолютна більшість чинних голосів (половина голосів плюс один).

2. Вибори повинні бути вільними, незалежними і демократичними.

Стаття 18. Набуття чинності рішень

1. Рішення Конференції набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо не передбачено іншого.

2. Рішення Конференції є обов’язковими для всіх індивідуальних та колективних членів ФРСУ.

Стаття 19. Президія ФРСУ

1. Президія ФРСУ – є керівним органом, який здійснює управління її поточною діяльністю в період між Конференціями.

2. Президія ФРСУ складається з Президента ФРСУ, віце – президента, та десяти членів Президії.

3. До Президії ФРСУ не може входити більше двох представника від однієї регіональної федерації ФРСУ.

Стаття 20. Повноваження Президії ФРСУ

1. Президія ФРСУ має повноваження із прийняття рішень з питань, що виникли в діяльності ФРСУ і потребують вирішення в період між Конференціями. Це не стосується питань, які належать до виключної юрисдикції Конференції.

2. Президія ФРСУ має повноваження:

2.1. Загальне управління ФРСУ та здійснення контролю за її діяльністю в період між Конференціями

2.2. Прийняття до складу ФРСУ регіональні федерації або міські осередки, на підставі письмової заяви.

2.3. Виключення зі складу ФРСУ або припинення (призупинення) членства ФРСУ.

2.4. Ініціювати скликання позачергової Конференції ФРСУ, визначення дати, місця її проведення, порядку денного;

2.5. Організація виконання рішень, прийнятих на  Конференціях;

2. 6. Вирішення питань, пов’язані з реалізацією довгострокових програм та проектів  Федерації;

2.7. Вирішення питань, пов’язаних зі створенням та діяльністю осередків Федерації, та затверджує положення про їх діяльність;

2.8. Затвердження річного бюджету та затвердження річних фінансових звітів;

2.9. Затвердження зразків нагородної та пам’ятної атрибутики, печаток, штампів та  символіки Федерації.

2.10. Обрання Голів профільних комісій ФРСУ.

2.11. Застосування дисциплінарних санкцій та стягнень.

2.12. Контроль за діяльністю Виконавчого комітету;

2.13. Затвердження інших планів, рішень та положень;

2.14. Затвердження розмірів вступних, річних, та інших обов’язкових внесків колективними та індивідуальними членами ФРСУ і вирішення всіх інших фінансових питань;

2.15. Здійснення управління коштами і майном ФРСУ.

3. Президія ФРСУ може доручати (делегувати) виконання рішень – Виконавчому комітету, групам або окремим своїм членам.

4. Головує на засіданнях Президії – Президент ФРСУ, за його відсутності – Віце – президент або інший член Президії, призначений Президентом ФРСУ.

5. Час та місце засідання Президії ФРСУ визначається Президентом ФРСУ. До порядку денного кожний член Президії має право внести на розгляд питання, що потребує оперативного вирішення.

6. Президія ФРСУ може призначати тимчасові комісії, утворювати експертні та інші групи фахівців, відряджати їх для виконання завдань в райони, міста, області України або за кордон.

7. Рішення Президії ФРСУ, є обов'язковим для виконання усіма членами ФРСУ і набуває чинності з моменту його прийняття, якщо в ньому не передбачено інше.

8. Президія ФРСУ є судочинним органом ФРСУ.

9. За поданням керуючих напрямків дисциплін риболовного спорту, затверджувати склади збірних команд України, враховуючи такі фактори як - сумісність з іншими членами збірної, поведінка на змаганнях національного та міжнародного рівня, дотримання принципів спортивної етики та спортивної поведінки.

10 . Затвердження положень, розроблених виконавчим комітетом та профільними комісіями ФРСУ.

Стаття 21. Строк повноважень Президії ФРСУ

1. Строк повноважень членів Президії ФРСУ становить чотири роки.

Стаття 22. Періодичність проведення засідань, кворум

1. Президія ФРСУ збирається на засідання не менше одного разу на вісім місяців. Засідання скликаються Президентом, а за його відсутності віце – президентом.

2. Засідання Президії ФРСУ вважаються повноважним, якщо на них присутні 1/2 від загальної кількості членів, включаючи Президента.

Стаття 23. Прийняття рішень, голосування, протокол

1. Рішення на засіданнях Президії ФРСУ приймаються простою більшістю присутніх. За рівного розподілу голос Президента є вирішальним.

2. Рішення Президії ФРСУ набувають чинності відразу після прийняття, якщо не буде прийнято іншого рішення.

3. На засіданні Президії ФРСУ ведеться офіційний протокол. Ведення протоколу організовує Президент ФРСУ. Протокол надається всім членам Президії ФРСУ.

4. В разі необхідності, за рішенням Президента ФРСУ, рішення Президії може бути прийняте шляхом інтернет-голосування. Рішення інтернет-голосування оформлюється протоколом голосування, підписується Президентом та офіційно оприлюднюється на веб-сайті ФРСУ.

Стаття 24. Виконавчий комітет ФРСУ (Виконком ФРСУ).

1.Виконавчий комітет є виконавчим органом ФРСУ.

2. В склад виконавчого комітету входять керівники напрямків дисциплін риболовного спорту, бухгалтер, юрист, прес-секретар та інші працівники, затверджені Президією за поданням Президента.

3. Порядок роботи Виконкому, його чисельність і службові обов’язки штатних працівників регламентується відповідним Положенням, яке затверджує Президія за поданням Президента ФРСУ.

Стаття 25. Повноваження Виконавчого комітету.

1. Виконавчий комітет має повноваження з розгляду усіх питань, які не належать до компетенції Конференції чи Президії ФРСУ.

2. Виконавчий комітет є виконавчим органом ФРСУ, що діє між засіданнями Президії ФРСУ.

Стаття 26. Обов’язки Виконавчої комітету ФРСУ

1. Виконавчий комітет ФРСУ веде справи під керівництвом Президента, а саме:

1.1. Виконує рішення Конференції, Президії ФРСУ, Президента;

1.2. Здійснює фінансово-господарську та іншу господарську діяльність ФРСУ, працює над розвитком інфраструктури, зміцненням матеріально – технічної бази Федерації, сприяє роботі з вдосконалення спортивного інвентарю, спеціальної спортивної форми, спеціального обладнання. Надає практичну, організаційну та методичну допомогу регіональним федераціям у роботі щодо залучення населення до риболовного спорту. Сприяє забезпеченню правового і соціального захисту спортсменів, тренерів та інших фахівців.

1.3. Бере участь в організації змагань;

1.4. Веде відносини з міжнародними спортивними організаціями;

1.5. Веде діловодство;

1.6. Здійснює зв'язок із громадськістю та засобами масової інформації;

Стаття 27. Припинення діяльності працівників Виконавчого комітету ФРСУ.

1. Строк повноважень працівників Виконавчого комітету становить чотири роки.

2. Звільнення з займаної посади відбувається за рішенням Президента ФРСУ, згідно чинного трудового законодавства України.

3. Представник Виконавчого комітету бере участь в роботі Конференції, засіданнях Президії ФРСУ(за запрошенням) та його робочих груп, Комісій, маючі в обговореннях дорадчі функції.

IV. ПРЕЗИДЕНТ

Стаття 28. Президент ФРСУ. Права та обов’язки

1. Президентом ФРСУ може бути обрана будь – яка дієздатна особа, яка є громадянином України.

2. Кандидатура на обрання Президента ФРСУ пропонується будь – яким індивідуальним та/або колективним членом ФРСУ і надсилається до Президії ФРСУ не пізніше ніж за 10 днів до дати відкриття Конференції. Президент, якого переобирають, має право бути повторно висунутим на цю посаду.

3. В надзвичайних випадках, коли кандидат або кандидати на посаду Президента ФРСУ особисто знімають свої кандидатури на обрання і більше не залишається кандидатів, делегати Конференції можуть прийняти рішення продовжити повноваження органів управління ФРСУ на обумовлений термін для обговорення і висунення нових кандидатур.

4. Президент обирається Конференцією ФРСУ строком на чотири роки. Він є вищою посадовою особою, яка очолює ФРСУ. Президент підзвітний виключно Конференції ФРСУ.

5. Президент ФРСУ має сукупність невід'ємних прав та обов'язків, а саме:

5.1. Особисто керує діяльністю ФРСУ, відповідно до положень Статуту ФРСУ. Забезпечує незалежність ФРСУ, права і свободи її членів, є гарантом дотримання законодавства і Статуту ФРСУ;

5.2. Представляє ФРСУ у вищих державних органах України та інших країн, державних та недержавних установах, громадських організаціях та перед третіми особами;

5.3. Пропонує Конференції на обрання кандидатури віце – президента та членів Президії ФРСУ;

5.4. Керує роботою та головує на засіданнях Президії ФРСУ;

5.5. Має право першого підпису фінансових та інших документів ФРСУ, користується печаткою ФРСУ;

5.6. Укладає від імені ФРСУ угоди, контракти, видає довіреності, відкриває за потребою рахунки в банківських установах, розпоряджається майном ФРСУ, здійснює оперативне управління майном та коштами ФРСУ;

5.7. Видає накази, розпорядження, інструкції та інші документи, обов'язкові для підпорядкованих йому органів ФРСУ;

5.8. Розподіляє обов'язки між віце – президентом та іншими співробітниками ФРСУ;

5.9 Підписує протокол Конференції ФРСУ;

5.10. Подає представлення до державних або відомчих установ щодо нагороджень та присвоєння почесних звань видатним спортсменам, тренерам та іншим фахівцям.

5.11. За рівної кількості голосів під час будь – якого голосування має вирішальний голос;

5.12. За відсутності Президента його повноваження і обов'язки покладаються на віце-президента або особу з числа Президії ФРСУ, вказану Президентом ФРСУ;

5.13. Якщо Президент припиняє виконання своїх обов'язків або не має змоги їх виконувати, його функції виконує віце – президент, протягом відповідного терміну, але не довше, ніж до наступної Конференції.

5.14. Ініціює створення робочих груп з будь яких питань.

5.15. Затверджує структуру, штатний розпис та фонд оплати праці працівників Виконавчого комітету.

V. Віце-Президент

Стаття 29. Віце-Президент. Права та обов’язки

1.Віце-Президентом ФРСУ може бути обрана будь – яка дієздатна особа, яка є громадянином України.

2. Кандидатура на обрання Віце-Президента ФРСУ пропонується Президентом ФРСУ або будь – яким індивідуальним та/або колективним членом ФРСУ і надсилається до Президії ФРСУ не пізніше ніж за 10 днів до дати відкриття Конференції. Віце-Президент, якого переобирають, має право бути повторно висунутим на цю посаду.

3. Віце-Президент обирається Конференцією ФРСУ строком на чотири роки, якщо не має іншого рішення

4. Віце-Президент ФРСУ є членом Президії та має повноваження, визначені Президентом та Президією ФРСУ.

VI. ПРОФІЛЬНІ КОМІСІЇ ФРСУ

Стаття 30. Комісії ФРСУ. Обрання голів комісій.

1. Профільні комісії ФРСУ є робочими органами з основних напрямів організації поточної роботи ФРСУ. Комісії створюються і діють у відповідності до Статуту ФРСУ, а також «Положення про профільні комісії ФРСУ» , затвердженого Президією ФРСУ.

2. Голови комісій обираються Президією ФРСУ строком на чотири роки.

3. Протягом одного місяця, з дати обрання, голови профільних комісій надають для затвердження Президії ФРСУ робочий склад комісій.

4. Постійними профільними комісіями ФРСУ є:

4.1. Комісія дисциплінарна;

4.2. Комісія ревізійна;

4.3. Комісія суддів (суддівська колегія);

5. Положення профільних комісій ФРСУ, затверджуються Президією ФРСУ.

VII. ВЛАСНІСТЬ ТА ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 31. Власність, кошти та майно

1. Відповідно до чинного законодавства України ФРСУ може мати у власності кошти та майно, необхідні для здійснення своєї статутної діяльності.

2. ФРСУ може набувати право власності на:

2.1. Кошти та майно передане членами ФРСУ або державою у встановленому порядку;

2.2. Добровільні пожертвування, благодійні внески та безповоротну фінансову допомогу у вигляді майна та коштів громадян, підприємств, установ і організацій, інших юридичних та фізичних осіб;

2.3 Майно, придбане за рахунок власних коштів;

2.4. Майно та кошти, придбані в результаті діяльності створених ФРСУ госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;

3. Постійним джерелом формування власних коштів ФРСУ є:

3.1. Безповоротна фінансова допомога та добровільні пожертвування, благодійні внески;

3.2. Членські та вступні внески;

4. Власністю ФРСУ можуть бути будівлі, споруди, житловий фонд, інтелектуальна власність, інше рухоме та нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, інші цінні папери та будь – яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності ФРСУ, не вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні.

5. Федерація риболовного спорту України:

5.1. Здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном через її найвищий керівний орган – Конференцію, Президента або через інші органи ФРСУ в межах їх статутних повноважень;

5.2 Має право в установленому порядку засновувати підприємства, госпрозрахункові установи, організації, необхідні для виконання статутних цілей, в тому числі засоби масової інформації;

5.3. Відповідно до цього ФРСУ має право на майно та кошти, які використовуються на виконання статутних завдань, набуті в результаті фінансово – господарської або іншої діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств із статусом юридичної особи.

6. ФРСУ, її колективні члени, створені нею установи, організації, підприємства тощо, зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової інспекції та за підсумками своєї діяльності вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.

9. У разі ліквідації ФРСУ її активи використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

Стаття 32. Ревізійна комісія.

1. Ревізійна комісія перевіряє фінансову діяльность ФРСУ.

2. Ревізійна комісія звітує перед Президією ФРСУ про кожну проведену перевірку. Копія звіту направляється Президенту ФРСУ для затвердження.

1. Фінансовий рік ФРСУ починається з 01 січня і закінчується 31 грудня.

2. ФРСУ веде бухгалтерський облік і звітність згідно з нормами чинного законодавства та бухгалтерського обліку.

Стаття 33. Календар змагань

1. Керівники напрямків дисциплін риболовного спорту розробляють проект календаря всеукраїнських змагань, узгоджуючи проект з календарем міжнародних змагань та подають його Президії на затвердження.

2. Проект календаря змагань на наступний рік розглядається та приймається Президією ФРСУ не пізніше 05 грудня поточного року.

3. Календар змагань затверджується Президентом ФРСУ.

VIII. ДИСЦИПЛІНАРНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 34. Дисциплінарна комісія

1. Дисциплінарна комісія, за дорученням Президії ФРСУ, розглядає внутрішні конфліктні ситуації в ФРСУ, між її індивідуальними та колективними членами та іншими особами і надає свої висновки та рекомендації Президії ФРСУ по прийняттю рішень з спірних питань.

2. Члени Дисциплінарної комісії можуть входити до складу Президії ФРСУ або Виконавчого комітету.

3. Голова та члени Дисциплінарної комісії обираються Президією ФРСУ терміном на чотири роки, якщо немає іншого рішення, та підзвітні Президії та Конференції ФРСУ.

5. Юрисдикція та процесуальні дії Дисциплінарної комісії ФРСУ визначаються «Положенням про Дисциплінарну комісію ФРСУ». Положення затверджується рішенням Президії ФРСУ.

Стаття 35. Члени Дисциплінарної комісії

1. Дисциплінарна комісія складається з трьох осіб;

2. Голова Дисциплінарної комісії обирається Президією ФРСУ.

3. Дисциплінарна комісія приймає рішення в повному складі. Винятки визначаються «Положенням про Дисциплінарну комісію ФРСУ», які в особливих випадках передбачають розгляд справ за участю одного або двох членів Комісії, уповноваженого головою Дисциплінарної комісії.

ІХ. ДИСЦИПЛІНАРНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Стаття 36. Дисциплінарна юрисдикція

1. Дисциплінарні санкції застосовуються за неспортивну поведінку, порушення Правил змагань та/або порушення Статуту ФРСУ, положень, прийнятих Президією ФРСУ, рішень ФРСУ, норм спортивної етики, норм та вимог регламентів, рішень і директив, чинних на той час.

Стаття 37. Дисциплінарні санкції

1. До індивідуальних та колективних членів ФРСУ можуть застосовуватися такі дисциплінарні санкції:

– попередження;

– анулювання результату;

– дискваліфікація (усунення) з поточних змагань та/або виключення учасника(учасників)з майбутніх змагань;

– виключення з членів ФРСУ;

– дискваліфікація на термін/строк визначена в «Положенні про Дисциплінарну комісію ФРСУ».

- тимчасове зупинення (призупинення) членства в ФРСУ.

3. У зв’язку з одним і тим самим інцидентом може застосовуватися кілька дисциплінарних санкцій та видаватися кілька рішень.

4. Рішення Президії ФРСУ може видаватися як наказ на додаток до дисциплінарної санкції, воно визначає порядок застосування дисциплінарної санкції та/або може примушувати відповідну(і) сторону(и), яка підпадає під юрисдикцію ФРСУ, здійснити певні дії.

X. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 38. Питання, не визначені в Статуті.

1. Конференція ФРСУ уповноважена приймати рішення з усіх питань, не визначених Статутом. Зазначені рішення приймаються згідно з відповідними положеннями ФРСУ, вимогами міжнародних організацій з риболовного спорту. За відсутності зазначених положень Конференція ФРСУ приймає рішення згідно з принципами чесності та справедливості.

Стаття 39. Ліквідація ФРСУ

1. Припинення діяльності (ліквідація) ФРСУ здійснюється за рішенням 3/4 від загальної кількості делегатів Конференції ФРСУ або за рішенням суду.

2. У випадку реорганізації реєстрація новоутвореного об'єднання здійснюється відповідно до законодавства.

3. Для вирішення всіх питань, пов'язаних з ліквідацією, Конференцією утворюється ліквідаційна комісія, що діє в порядку, передбаченому законодавством.

4.У разі ліквідації ФРСУ її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду діяльності або зараховані до доходу державного бюджету.

Стаття 40. Варіант українською мовою

1. У разі будь – яких розбіжностей у перекладах на інші офіційні мови тексту цього Статуту – український варіант матиме переважну силу.

XI. НАБУТТЯ СТАТУТОМ ЧИННОСТІ

Стаття 41. Набуття чинності

Ця нова редакція Статуту прийнята Конференцією ФРСУ від 21 грудня 2013 року у м. Києві та набуває чинності з моменту реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Ви тут: Головна Новини Проект СТАТУТУ ФРСУ (нова редакція)