Положення про суддів з риболовного спорту

Загальні положення

Це положення розроблене відповідно до вимог Закону України „Про фізичну культуру і спорт”, наказу Держкомспорту України від 01.09.2003 року № 2195.

Почесне спортивне звання „Суддя зі спорту” присвоюється особам, які мають відповідну підготовку суддівства з риболовного спорту на змаганнях різного рівня.

Призначення суддів на змагання відповідного рівня залежить від рівня їх підготовки та здійснюється безпосередньо відповідними суддівськими колегіями.

Суддями зі спорту можуть бути громадяни України, які мають відповідну підготовку, виявили бажання брати участь у суддівстві змагань. До суддівської роботи залучаються спортсмени і любителі риболовного спорту.

Суддя зі спорту повинен бути чесним і неупередженим під час суддівства змагань, бути прикладом для спортсменів і тренерів, дотримуватись правил змагань, постійно сприяти вихованню спортсменів, вести непримиренну боротьбу з усіма випадками недисциплінованості і грубості, нетактовності, з порушенням правил змагань, активно сприяти пропаганді риболовного спорту, підвищувати суддівську кваліфікацію.

Класифікація суддів зі спорту

Встановлюються такі категорії суддів зі спорту:

  1. Юний суддя зі спорту.
  2. Суддя зі спорту ІІІ категорії.
  3. Суддя зі спорту ІІ категорії.
  4. Суддя зі спорту І категорії.
  5. Національний суддя зі спорту.

Порядок присвоєння суддівських категорій

  1. Звання „Суддя” присвоюється з риболовного спорту визнаного в Україні та внесеного до Єдиної спортивної класіфікації України.
  2. Право присвоєння суддівських категорій надається:

2.1.   „Юний суддя зі спорту” – радам колективів фізичної культури, загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ, педагогічним радам ДЮСШ усіх видів.

2.2.   „Суддя зі спорту ІІІ категорії”, „Суддя зі спорту ІІ категорії” – обласним федераціям. „Суддя зі спорту І категорії”, „Національний суддя зі спорту” – Федераціям риболовного спорту України.

2.3.   „Національний суддя зі спорту” – може бути рекомендований Федерацією України до Міжнародної федерації з видів спорту для присвоєння категорії „Суддя міжнародної категорії”.

2.4.   Кандидатури осіб, поданих на присвоєння суддівських категорій, розглядаються відповідними колегіями з риболовного спорту. Присвоєння суддівських категорій оформлюється відповідними постановами. Для оформлення суддівських категорій подаються:

2.4.1.      Для присвоєння категорії „Юний суддя зі спорту”, „Суддя зі спорту ІІ та ІІІ категорії”: протокол кваліфікаційної комісії, рішення відповідної президії колегії суддів з риболовного спорту, 3 фотокартки розміром 3 х 4 см.

2.4.2. Для присвоєння категорії „Суддя зі спорту І категорії”, „Національний суддя зі спорту” – клопотання встановленого зразка, 2 фотокартки розміром 3 х 4 см, витяг з протоколу відповідних змагань, ксерокопія паспорта (сторінка з прізвищем, ім’ям та по батькові). Клопотання надає обласна федерація на адресу Федерації риболовного спорту України, яка приймає відповідне рішення.

Вимоги до присвоєння суддівських категорій

  1. Суддівські категорії присвоюються поступово за умов виконання таких вимог:

1.1.   „Юний суддя зі спорту” – особам (12 – 16 років), що прослухали суддівські семінари і склали іспити, мають стаж суддівства не менше 3-х змагань відповідного виду спорту в колективі фізичної культури.

1.2.   „Суддя зі спорту ІІ та ІІІ категорії” – особам, що прослухали суддівські семінари і склали іспит, стаж суддівтва не менше 1-го року, досвід не менше 7-ми змагань (для кожної категорії) в колективах фізичної культури і спортивних клубах, на першості району, міста, в якості старшого судді або секретаря з риболовного спорту.

1.3.   „Суддя зі спорту І категорії” – тим, що мають категорію „Суддя зі спорту ІІ категорії” і стаж суддівства не менше 3-х років після її присвоєння, стаж суддівства не менше 3-х змагань обласного і 2-х національного масштабу в якості головного судді або заступника головного судді і головного секретаря. Обов’язкова участь не менше ніж у двох семінарах підготовки „Суддів зі спорту ІІ категорії”, які проводяться за 40-годинною програмою: особисто провести в загальній складності не менше 8-и годин занять програми семінару, взяти участь у національному семінарі суддів і скласти іспит колегії суддів України.

1.4.   „Національний суддя зі спорту”:

1.4.1.      Тим, що мають І категорію і стаж суддівства не менше 4-х років після її присвоєння, а також діючим суддям, що мали звання „Суддя всесоюзної категорії”.

1.4.2.      Тим, що мають практику суддівства не менше 8-ми змагань на першості області або м. Києва і м. Севастополя і 5-ти змагань, проведених Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту України, в якості головного судді або головного секретаря згідно з регламентом суддівства, встановленим міжнародними федераціями.

1.4.3.      Суддівство змагань, що проводяться Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту України, повинно здійснюватися в якості головного судді (заступника головного судді) або головного секретаря згідно з регламентом суддівства, встановленним міжнародними федераціями.

1.4.4.      Звання „Національний суддя зі спорту” присвоюється за умови участі не менше ніж в 3-х семінарах з підготовки „Суддів зі спорту І категорії”, що проводиться за 40-годинною програмою. Особисто провести не менше 12 годин занять, брати участь у національному семінарі і скласти іспит національної колегії суддів.

ПРИМІТКА:

Права і обовязки суддів зі спорту

1. Суддя з риболовного спорту має право:

1.1. Судити змагання, носити нагрудний суддівський значок, встановлений для даної категорії.

1.2. Проводити семінари та інструктажі за дорученням відповідних колегій суддів.

2. Суддя з риболовного спорту зобов’язаний:

2.1. Досконально знати Правила змагань з риболовного спорту, суворо і об’єктивно застосовувати їх у процесі суддівства, сприяти проведенню змагань на високому організаційному рівні.

2.2. Постійно дбати про підвищення своєї кваліфікації, рівня фізичної підготовленості, передавати свої знання і досвід молодим суддям, брати активну участь у роботі колегії суддів і пропаганді риболовного спорту, у роботі семінарів з підготовки і підвищення кваліфікації суддів.

2.3. Виховувати толерантність, дисциплінованість, дотримання Правил учасниками змагань, тренерами і представниками.

2.4. Бути прикладом дисциплінованості і організованості в ході проведення змагань, не упереджено і справедливо вирішувати спірні питання, не передбачені правилами, сумлінно ставитись до своїх обов’язків.

2.5. Виховувати спортсменів у дусі вимог моралі і етики.

2.6. При виконанні суддівських обов’язків бути в акуратній формі, носити розпізнавальний знак судді.

Колегія суддів з риболовного спорту

Колегії суддів з риболовного спорту створюються при радах колективів фізичної культури, правліннях спортивних клубів, підприємствах, установах, навчальних закладках, спортивних школах, спортивних комітетах, військових частинах і з’єднаннях, ФСТ і відомчих фізкультурних організаціях за наявності в них не менше 10-ти суддів з риболовного спорту. Судді з риболовного спорту повинні знаходитись на обліку у відповідній обласній (міській) колегії суддів Федерації риболовного спорту України. В окремих випадках при малочисленому складі суддів можуть бути створені об’єднані колегії суддів з груп риболовного спорту. Корегують роботу колегії суддів відповідні федерації риболовного спорту України.

До складу обласних (міських) колегій суддів з риболовного спорту входять судді, що проживають у данній місцевості і знаходяться на обліку в колегіях суддів обласних федерацій.

Структура колегії суддів

1. Колегія суддів з риболовного спорту первинної фізкультурної організації очолюється президією у складі 3-5 чоловік, що обирається відкритим голосуванням І раз у 2 роки на загальних зборах суддів даної організації з риболовного спорту.

2. Колегія суддів обласної 9міської) федерації риболовного спорту України очолюється президією в складі 5-7 чоловік, що обирається відкритим голосуванням І раз у 2 роки на загальних зборах суддів з риболовного спорту і затверджуються президією Федерації риболовного спорту України.

3. Президії колегії суддів всіх рівнів обирають із складу голову президії колегії суддів.

4. Президії обласних і національної колегій утворюються спортивними федераціями України з числа найбільш активних кваліфікованих суддів з риболовного спорту у складі від 7 до 15 чоловік строком на 4 роки. Головою президії колегії суддів обирається один із членів президії Федерації, який готує склад президії колегії суддів для затвердження президією Федерації риболовного спорту України.

5. Президія колегії суддів працює за планом, затвердженим федерацією риболовного спорту України. Рішення, які приймає колегія суддів, затверджується федерацією риболовного спорту України.

6. Президія колегії суддів створює постійні або тимчасові комісії із суддівського активу:

навчально-методичну, організаційну, кваліфікаційну, з призначення суддів для проведення змагань, пропаганди, з обліку та інші у разі необхідності.

7. Склад комісій, іх рішення затверджується президією колегії суддів з риболовного спорту.

Зміст роботи Президії колегії суддів

1. Президія колегії суддів:

1.1. Здійснює роботу щодо забезпечення підготовки і проведення змагань силами суддів колегії, які об’єднані в дану колегію.

1.2. Заслуховує звіти Головних суддів про підсумки проведення змагань.

1.3. Здійснює інспектування підготовки і проведення змагань шляхом призначення інспекторів.

1.4. Організовує заходи з підвищення якості проведення змагань, з пропаганди спорту і роботи з глядачами.

1.5. Організовує вивчення практики застосування Правил з риболовного спорту, обмін досвідом роботи суддівської колегії і провідних суддів.

1.6. Здійснює підготовку і підвищення кваліфікації суддівських кадрів шляхом організації семінарів, нарад, конференцій, консультацій, періодичного проведення атестації суддів, проводить іспити на знання Правил змагань, перегляд суддівства змагань, тощо.

1.7. Розглядає матеріали щодо присвоєння суддівських категорій, веде особистий облік роботи суддів; узагальнює і розповсюджує досвід їх роботи.

1.8. Розглядає матеріали про зняття категорії суддям, які не виконують своїх обов’язків або за скоєні провини.

2. Президія колегії суддів у випадку невиконання своїх зобов’язань може бути достроково розпущена рішенням Федерації риболовного спорту України.

Квиток, значок і спортивна форма суддів

9.1. Після присвоєння суддівської категорії відповідною суддівською колегією видаються іменні квитки і суддівські значки єдиного зразка. У разі втратити, зіпсування посвідчення чи нагрудного знака дублікати не видаються, а видається довідка за підписом президента федерації.

9.2. Спортивна форма суддів встановлюється згідно з Правилами змагань з риболовного спорту і отримується у встановленому порядку.

Облік суддів з риболовного спорту

1 Судді зі спорту стоять на обліку в федераціях риболовного спорту України.

2. Суддівство змагань відмічається в заліковій картці, яка ведеться колегією суддів за місьцем облику судді.