СТАТУТ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФЕДЕРАЦІЯ РИБОЛОВНОГО СПОРТУ УКРАЇНИ»

 

СТАТУТ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФЕДЕРАЦІЯ РИБОЛОВНОГО СПОРТУ УКРАЇНИ»

Код ЄДРПОУ 26254815

Нова редакція

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правова форма, повноваження, юридичний статус, офіс

1.1. Всеукраїнська громадська ФРСУ "Федерація риболовного спорту України" (надалі - «Федерація», скорочено – ФРСУ) є неприбутковою, всеукраїнською, громадською, незалежною спортивною організацією зі статусом юридичної особи, яка створена та діє згідно з Конституцією України, Законів України "Про громадські об’єднання" та "Про держану реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншими актами законодавства та цим Статутом, на основі принципів добровільності, єдності інтересів, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод, мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Відповідно до свого правового статусу ФРСУ діє на всій території України, користується всіма правами встановленими законодавством України для виконання завдань та досягнення цілей, визначених цим Статутом (далі – Cтатут), а саме:

1.2.1. Організовувати і проводити змагання з риболовного спорту в Україні та представляти риболовний спорт України в усіх міжнародних Організаціях;

1.2.2. Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав;

1.2.3. Представляти і захищати свої законні права та інтереси, інтереси членів в органах державної влади та управління, судових та правоохоронних органах, громадських Організаціях;

1.2.4. Отримувати від органів державної влади й управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань.

1.2.5. Вносити пропозиції до органів державної влади й управління, органів місцевого самоврядування стосовно розвитку спортивної риболовлі;

1.2.6. Поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі серед громадськості;

1.2.7. У встановленому законодавством порядку засновувати засоби масової інформації, установи, підприємства, необхідні для досягнення статутних цілей.

1.2.8. Мати свою символіку у вигляді гербу.

1.3. Офіційною назвою ФРСУ є:

Українською мовою – Всеукраїнська громадська Організація «Федерація риболовного спорту України»

скорочена назва: ВГО «ФРСУ»

Англійською мовою – «Fishing sport federation of Ukraine»

скорочена назва: FSFU

Стаття 2. Мета, цілі та завдання ФРСУ

2.1. Головна мета діяльності ФРСУ – сприяння та розвиток риболовного спорту в Україні, популяризація цього виду спорту, забезпечення та сприяння зростанню рівня і масовості риболовного спорту та любительського рибальства в Україні на основі консолідації і координації зусиль громадян, зацікавлених у його розвитку, захист законних соціальних, економічних, спортивних та інших суспільних інтересів її членів.

2.2. Цілі ФРСУ:

2.2.1. Вирішення питань, що стосуються риболовного спорту в Україні, на засадах демократичного управління, ФРСУ взаємодії і співробітництва громадян і організацій, зацікавлених у розвитку риболовного спорту Україні та в світовому товаристві, в дусі миру, взаєморозуміння, без дискримінації за політичними міркуваннями, ознаками статі, віросповідання, расової, національної належності, мовними та будь – якими іншими ознаками.

2.2.2. Забезпечення гідного представництва України у міжнародному спортивному співтоваристві.

2.2.3. Впровадження (поширення) міжнародного розвитку риболовного спорту;

2.2.4. Удосконалення системи підготовки спортсменів;

2.2.5. Пропаганда, розвиток і популяризація риболовного спорту, пропаганда принципу «зловив-відпусти»;

2.2.6. Захист інтересів членів ФРСУ;

2.2.7. Проведення курсів, семінарів і конференцій та інших науково – методичних та практичних занять;

2.2.8. Розповсюдження інформації про діяльність ФРСУ;

2.2.9. Підтримання контактів, співробітництво з міжнародними та національними федераціями.

2.3. Завдання ФРСУ:

2.3.1. сприяння розвитку риболовного спорту, підвищенню ролі фізичної культури і спорту у всебічному розвитку особи, зміцненню здоров’я, формуванню здорового способу життя, сприяння розробці і реалізації програм підготовки спортсменів високого класу з метою участі спортсменів України в національних та  міжнародних змаганнях;

2.3.2. розвиток і зміцнення зв’язків з міжнародними федераціями риболовного спорту, асоціаціями, об’єднаннями, сприяння активній діяльності своїх представників у національній та міжнародних спортивних Організаціях  та об’єднаннях;

2.3.3. пропаганда та сприяння популяризації риболовного спорту, як форми масового відпочинку і зміцнення  здоров’я громадян, сприяння поширенню риболовного спорту в Україні з урахуванням її освітніх, культурних цінностей, особливо через молодіжні, дитячі – юнацькі програми та програми розвитку;

2.3.4. Розроблення та забезпечення реалізації довгострокових програм розвитку спортивного рибальства, у т. ч. підготовки спортсменів міжнародного рівня, збірних команд України до участі в чемпіонатах світу, Європи та інших міжнародних змаганнях.

2.3.5. Удосконалення системи відбору до збірної команди України та дотримання принципів та критеріїв формування збірних команд. Забезпечення динамічного зв'язку обласних, місцевих збірних з національною збірною командою України;

2.3.6. Сприяння ефективній діяльності членів ФРСУ з виконання статутних завдань;

2.3.7. Сприяння ФРСУ та проведення змагань, серед членів федерації, спортсменів, любителів, юнаків та дітей;

2.3.8. Підтримання зв'язку і співпраці з Міжнародними Організаціями риболовного спорту та іншими спортивними Організаціями. Забезпечення дотримання їх Статутів та інших регламентних документів всіма членами ФРСУ;

2.3.9. Контроль та забезпечення дотримання всіма членами ФРСУ нормативних та регламентуючих документів Міжнародних організацій;

2.3.10. Запобігання усім методам або практичним діям, що можуть поставити під загрозу чесне проведення змагань або спричинити зловживання у проведенні змагань;

2.3.11. Надання правової і соціальної допомоги членам ФРСУ;

2.3.12. Отримання відповідних повноважень щодо ФРСУ міжнародних змагань на території України;

2.3.13. Представляти збірну команду України з риболовних дисциплін на міжнародних змаганнях;

2.3.14. Сприяння поширенню інформації в Україні про риболовний спорт, в т. ч. про діяльність ФРСУ. Обмін досвідом у цій сфері шляхом: видання інформаційних бюлетенів, залучення засобів масової інформації, в мережі Інтернет тощо;

2.3.15. Організація конференцій, семінарів, курсів для тренерів та інших фахівців з риболовного спорту;

2.3.16. Клопотання перед керівництвом державних установ щодо представлення до нагород, заохочень та присвоєння спортивних та почесних звань спортсменам, тренерам та іншим фахівцям;

2.3.17. Замовлення та оплата виготовлення офіційної нагородної, пам’ятної атрибутики та сувенірної продукції ФРСУ;

2.3.18. Розробка і сприяння реалізації програм розвитку риболовного спорту  в Україні;

2.3.19. Організація проведення змагань з  риболовного спорту;

2.3.20. Підтримка зв’язків з органами державного управління фізичною культурою  та спортом;

2.3.21. Сприяння удосконаленню системи підготовки висококваліфікованих спортсменів, тренерів, суддів, забезпеченню успішного виступу українських спортсменів на  міжнародній арені;

2.3.22. Налагодження зв’язків з Міжнародними Організаціями з риболовного спорту, прийняття участі у заходах міжнародного спортивного календаря;

2.3.23. Виступати з ініціативами та вносити пропозиції з питань співробітництва з розвитку риболовного спорту до органів законодавчої та  виконавчої влади;

2.3.24. Вільно розповсюджувати інформацію про свою діяльність;

2.3.25. Засновувати засоби масової інформації;

2.3.26. Подавати у відповідні структури матеріали на присвоєння звань, заохочення членів Федерації;

2.3.27. Сприяти виготовленню офіційної, нагородної та сувенірної продукції з символікою Федерації, спортивного інвентарю  та обладнання.

Стаття 3. Відносини з міжнародними Організаціями з риболовного спорту

3.1. ФРСУ є членом Міжнародної Конфедерації Спортивного Риболовства – ЦИПС (CIPS), і будує свої відносини з ними на підставах взаємної поваги, повного визнання їх компетенції та юрисдикції.

3.2. ФРСУ має право представляти команди України на міжнародних змаганнях, що проводяться під егідою міжнародних організацій з риболовного спорту.

Стаття 4. Офіційна мова

4.1. Офіційною мовою ФРСУ є українська.

4.2. Офіційні документи ФРСУ складаються українською та/або англійською мовами. У разі розбіжностей український варіант має переважну силу .

II. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ФРСУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ.

Стаття 5. Членство

5.1. Умови і порядок прийому в члени ФРСУ, припинення членства тощо, визначаються цим Статутом..

5.2. Членами ФРСУ можуть бути фізичні особи громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років, які поділяють цілі та завдання ФРСУ, шанобливо ставляться до української державності, визнають та виконують положення цього Статуту, а також своєчасно і повністю сплачують членські внески, та які є членами відокремленого підрозділу, яким ФРСУ делегувало свої права по розвитку риболовного спорту в регіоні. Членом ФРСУ не може бути особа, визнана судом недієздатною.

5.3. Прийом до членів ФРСУ здійснюється на підставі особистої заяви, яка подається до відокремленого підрозділу ФРСУ або Президії ФРСУ. В заяві обов’язково вказується поштова адреса, за якою ФРСУ, її органи, її підприємства, її відокремлені підрозділи, а також громадські спілки, засновані за участю ФРСУ, вестимуть листування з особою.

5.4. За активну участь у роботі ФРСУ та вагомий внесок у розвитку риболовного спорту рішенням Президії члени ФРСУ можуть заохочуватися, а також представлятися до державних нагород.

5.5. Президія своїм рішенням може присвоїти звання Почесного члена ФРСУ будь-яким особам, які мають значні заслуги та досягнення у риболовному спорті, а також за вагомий внесок у розвиток риболовного спорту. Почесне членство регулюється Положенням, яке затверджує Президія.

Стаття 6. Права та обов’язки членів ФРСУ

6.1. Члени ФРСУ мають право:

- обирати та бути обраними до статутних органів ФРСУ;

- брати участь у спортивних, навчальних, методичних заходах, семінарах та конференціях, що проводяться ФРСУ, на засадах і в порядку, визначеному регламентними документами ФРСУ;

- обговорювати будь-які питання діяльності ФРСУ, вносити на розгляд керівних органів ФРСУ пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;

- одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність ФРСУ;

- одержувати від ФРСУ допомогу для захисту своїх законних прав та інтересів;

- вийти з ФРСУ ї в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом.

6.2. Члени також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями Конференції та Президії ФРСУ.

6.3. Члени ФРСУ зобов'язані:

- дотримуватись вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів ФРСУ та виконувати рішення Конференції, Президії та інших органів ФРСУ, які є обов'язковими для членів ФРСУ та відповідають чинному законодавству України;

- своєчасно сплачувати вступні та членські грошові внески;

- брати активну участь у досягненні цілей та завдань ФРСУ, всіляко сприяти ФРСУ у її діяльності, активно сприяти розвитку риболовного спорту в Україні, реалізації політики ФРСУ в цій сфері, налагодженню дружніх стосунків між особами, Організаціями, колективами України, що діють у зазначеній сфері;

- не допускати дій, що дискредитують ФРСУ;

- нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами ФРСУ;

- дотримуватися Правил змагань, прийнятих ФРСУ, а також виконання дисциплінарних санкцій відповідно до рішень Конференції та Президії ФРСУ та Дисциплінарної комісії;

- дотримуватися принципів спортивної етики, поваги, чесності, справедливості і спортивної майстерності та принципів чесної гри.

Стаття 7. Вихід зі складу ФРСУ, припинення членства, виключення члена.

7.1. Членство в ФРСУ припиняється у випадках:

- добровільного припинення членства в ФРСУ;

- виключення з членів ФРСУ;

- автоматичного припинення членства в ФРСУ.

7.2. Добровільне припинення членства в ФРСУ здійснюється шляхом подання письмової заяви до відокремленого підрозділу ФРСУ або до Президії ФРСУ. В такому разі Президія виносить рішення, щодо такого члена ФРСУ про визнання його таким, що втратив членство в ФРСУ, що фіксується у Протоколі. Датою припинення членства є дата подачі заяви.

7.3. Члена ФРСУ може бути виключено з ФРСУ рішенням Конференції або Президії ФРСУ за наявності однієї з нижче перерахованих підстав:

- невиконання статутних обов'язків, в тому числі порушення Статуту, а також невиконання рішень Конференції, Президії ФРСУ, статутних керівних органів або порушення правил, положень і норм, прийнятих Конференцією, Президією ФРСУ, які є обов'язковими для всіх членів ФРСУ,

- не сплати річного членського внеску;

- нанесення матеріальних та/або моральних збитків ФРСУ та її членам.

- неспортивну поведінку, порушення норм спортивної етики, норм та вимог регламентів, рішень і директив, прийнятих Конференцією або Президією ФРСУ.

- поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам або діловій репутації ФРСУ або його членів;

- висловлювання чи вчинення дій, які заперечують або ставлять під сумнів суверенітет Українського народу, державний суверенітет України, її територіальну цілісність і незалежність;

- вчинення умисного злочину або адміністративного проступку;

- введення в оману ФРСУ, її статутних керівних органів.

7.4. Про виключення особи з числа членів ФРСУ орган, який прийняв рішення про виключення, ставить до відома таку особу шляхом направлення листа на адресу, яка зазначена такою особою в заяві про прийняття в члени ФРСУ.

7.5. Припинення членства наступає автоматично і не потребує прийняття рішення у наступних випадках:

- виявлення невідповідності вимогам щодо членства в ФРСУ;

- смерті особи.

7.6. Якщо член ФРСУ припустився істотних порушень Статуту та/або положень, прийнятих Президією ФРСУ, рішень ФРСУ, норм спортивної етики, принципів чесної гри,принципів та приписів статутів міжнародних організацій з риболовного спорту, прийнятих відповідно до них, вчинили дії, які направлені на дискредитацію та підрив авторитету ФРСУ, Президія ФРСУ має право тимчасово припинити (призупинити) його членство, строком до одного року, і це рішення набуває чинності відразу після його прийняття.

III. УПРАВЛІННЯ ФРСУ

Стаття 8. Органи управління ФРСУ

8.1. Органами управління і контролю ФРСУ є:

- Конференція;

- Президія ФРСУ;

- Президент,

- Віце-Президент,

- Виконавчий комітет (Виконком);

- Ревізійна комісія.

Стаття 9. Конференція. Загальні повноваження, повноваження щодо прийняття рішень

9.1. Конференція ФРСУ є найвищим керівним органом, який вирішує найважливіші питання діяльності ФРСУ. Конференція ФРСУ проводиться не менше одного разу на 2 роки та є правомочною за умови присутності на ній простої більшості членів ФРСУ. Звітно – виборча Конференція проводиться один раз на чотири роки. Делегатами Конференції ФРСУ (згідно з затвердженою квотою Президією ФРСУ) мають право бути члени ФРСУ обрані відповідними відокремленими підрозділами. Порядок ведення Конференції ФРСУ визначається Процедурним регламентом ФРСУ, що затверджується на Конференції ФРСУ.

9.2. Чергова Конференція ФРСУ скликається Президією ФРСУ.

9.3 Позачергова Конференція ФРСУ може бути скликана на вимогу Президії, Президента ФРСУ або на письмову вимогу не менш ніж 10% від загальної кількості членів ФРСУ із зазначенням питань, що включатимуться до порядку денного.

9.4. Про місце, дату проведення, проект порядку денного Конференції ФРСУ усім членам ФРСУ повідомляється не пізніше, ніж за 14 (чотирнадцять) днів до дати Конференції ФРСУ. Повідомлення можуть надсилатися шляхом передачі телеграм, телефонограм, факсограм чи електронних листів. Засідання Конференції ФРСУ проводиться у відповідності з чинним законодавством України та Статутом ФРСУ.

9.5. До виключної компетенції Конференції ФРСУ належить:

- затвердження Статуту, внесення до нього змін і доповнень;

- визначення пріоритетних напрямків діяльності;

- обрання осіб для перевірки повноважень делегатів (Мандатна комісія);

- обрання осіб, які підраховуватимуть голоси (Лічильна комісія);

- визначення принципів формування та використання майна ФРСУ;

- затвердження розмірів, порядку та строків сплати членських внесків, а також інших відрахувань на користь ФРСУ;

- прийняття рішення про припинення діяльності та реорганізацію ФРСУ;

- заслуховування та затвердження звітів Президії, Президента та Ревізійної комісії про діяльність ФРСУ;

- затвердження планів діяльності та звітів Президії та Ревізійної комісії ФРСУ, інших документів;

- звільнення та призначення Президента, Віце-Президента та членів Президії.

9.6. Рішення Конференції ФРСУ за загальним правилом приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості членів ФРСУ, присутніх на Конференції. Рішення про внесення змін до статуту ФРСУ, відчуження майна ФРСУ на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна ФРСУ, та про реорганізацію та саморозпуск ФРСУ приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів членів ФРСУ, які беруть участь у Конференції. За рішенням Президії ФРСУ Конференція ФРСУ може проводитись шляхом використання засобів зв'язку. В разі прийняття такого рішення Президія ФРСУ розробляє та затверджує порядок проведення Конференції ФРСУ з використанням засобів зв'язку. Рішення прийняті на Конференції проведені з застосуванням засобів зв’язку оформлюються протоколом не пізніше 10 днів.

9.7. Про скликання чергової Конференції ФРСУ члени ФРСУ повідомляються не пізніше, ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати їх проведення в порядку, що визначається Президією ФРСУ. Повідомлення про скликання Конференції ФРСУ повинно містити дату, час та місце проведення Конференції ФРСУ та порядок денний. Повідомлення про скликання Конференції ФРСУ розміщується на сайті ФРСУ.

9.8. Головуючим на Конференції є Президент або, за його відсутності – Віце-Президент або інший член Президії ФРСУ. За рівного розподілу голосів Головуючий Конференції має вирішальний голос.Протокол повинен бути підготовлений, підписаний Головуючим та Секретарем Конференції протягом 10 днів від дати проведення Конференції. Президія ФРСУ організує ведення протоколів Конференції ФРСУ та їх зберігання.

Стаття 10. Президія ФРСУ

10.1. Постійно діючим керівним органом ФРСУ, який діє в період між Конференціями є Президія. Президія ФРСУ складається з Президента ФРСУ, віце – президента, та обраних членів Президії, кількість яких визначається на звітно-виборчій Конференції. Члени Президії та Президент обираються Конференцією з числа членів ФРСУ строком на 4 роки за власною згодою. Члени Президії та Президент звільняються за Рішенням Конференції ФРСУ.

При голосуванні кандидат на обрання вважається обраним, якщо його кандидатуру підтримала проста більшість голосів (половина голосів плюс один), присутніх на Конференції. Вибори повинні бути вільними, незалежними і демократичними.

Після спливу строку, зазначеного у п. 10.1., Президент та Члени Президії продовжують виконувати свої обов’язки до обрання (переобрання) Конференцією ФРСУ в порядку, нових Президента та Членів Президії.

10.2. Діяльність Президії ФРСУ регламентується цим Статутом та Положенням про Президію, що затверджується Конференцією. До повноважень Президії відносяться всі питання діяльності ФРСУ окрім тих, що є виключною компетенцією Конференції ФРСУ.

10.3. Президія ФРСУ:

- розробляє пріоритетні напрямки діяльності ФРСУ, які затверджуються Конференцією;

- визначає риболовні дисципліни з наступним затвердженням Конференції;

- координує та контролює виконання поточних та перспективних планів діяльності ФРСУ та укладених господарських, цивільно-правових договорів;

- розробляє та затверджує внутрішні нормативні документи ФРСУ, зміни та доповнення до них;

- скликає чергову і позачергову Конференцію та проводить роботу по її підготовці;

- затверджує символіку, положення про символіку ФРСУ, зразки нагородної та пам’ятної атрибутики;

- організовує контроль за діяльністю створених ФРСУ організацій, установ і підприємств;

- розглядає і вирішує інші питання діяльності ФРСУ, що не віднесені до виключної компетенції Конференції та випливають з чинного законодавства, цього Статуту та рішень вищого органу ФРСУ.

- приймає рішення про створення відокремлених підрозділів ФРСУ;

- приймає рішення про заснування (співзаснування) громадських спілок про затвердження їхніх статутних (установчих) документів, а також про передачу майна ФРСУ на користь таких спілок в забезпечення їхньої статутної діяльності, в межах повноважень переданих Президії Конференцією;

- обирає Голів профільних комісій ФРСУ;

- обирає керуючих напрямків дисциплін риболовного спорту з наступним затвердженням на Конференції;

- застосовує дисциплінарні санкції та стягнення;

- за поданням керуючих напрямків дисциплін риболовного спорту, затверджує склади збірних команд України;

- затверджує положення, розроблені виконавчим комітетом та профільними комісіями ФРСУ.

10.4. Прийняті Президією рішення оформляються протоколом. На підставі прийнятих рішень Президент ФРСУ видає розпорядження та накази, що є обов'язковими для виконання всіма членами ФРСУ.

10.5 Засідання Президії ФРСУ скликається Президентом, а за його відсутністю Віце-президентом, і є правомочним за участі у ньому більше половини членів Президії ФРСУ. При прийнятті рішень Президією кожен член Президії ФРСУ має один голос. Рішення приймаються більшістю голосів членів Президії, які беруть участь у засіданні. За рівного розподілу голос Президента є вирішальним.Головує на засіданнях Президії – Президент ФРСУ, за його відсутності – Віце – президент або інший член Президії, призначений Президентом ФРСУ

10.6. Чергові засідання Президії скликаються не менше одного разу на вісім місяців, а позачергові - за ініціативою Президента та на вимогу Ревізійної комісії ФРСУ.

10.7. Засідання Президії проводяться в відкритому режимі. Засідання Президії можуть проводитись в закритому режимі, якщо за це проголосувала проста більшість членів Президії, які знаходяться на засіданні.

10.8. Про чергове засідання Президії її члени мають бути повідомлені не менше ніж за 14 дні до засідання із зазначенням місця, часу проведення засідання і порядку денного. Повідомлення про позачергове засідання Президії, що скликається з питань, що вимагають термінового вирішення, можуть надсилатися шляхом передачі телеграм, телефонограм, факсограм чи електронних листів за 3 дні до дати проведення засідання. При цьому допускається прийняття рішень з невідкладних питань шляхом опитування членів Президії і обміну факсограмами, повідомленнями по електронній пошті. Прийняте таким чином рішення має бути запротокольоване. За рішенням Президії ФРСУ Засідання можуть проводитись шляхом використання засобів зв'язку. В разі прийняття такого рішення, Президія ФРСУ розробляє та затверджує Порядок проведення засідання з використанням засобів зв'язку. Рішення прийняті Президією з застосуванням засобів зв’язку оформлюються протоколом не пізніше 10 днів.

10.9. Для ведення робіт по напрямах статутної діяльності ФРСУ Президія може створювати робочі комітети, визначати їх склад та компетенцію. Комітети підзвітні Президії ФРСУ.

10.10. Президент організовує ведення і зберігання протоколів засідань Президії.

10.11. Члени Президії ФРСУ, які протягом календарного року не брали участі у половині засідань Президії, що регулярно скликалися, і/або не приймали участь в обговорені за допомогою телеграм, телефонограм, факсограм чи електронних листів, підлягають виключенню з членів Президії ФРСУ і переобранню на Конференції ФРСУ.

Стаття 11. Президент ФРСУ. Права та обов’язки

11.1. Президент ФРСУ є Керівником ФРСУ та найвищою посадовою особою:

- скликає та головує на засіданнях Президії;

- без довіреності представляє ФРСУ у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, з вітчизняними та іноземними підприємствами, установами та Організаціями,

- відкриває і закриває рахунки в банківських установах,

- діє від імені ФРСУ без довіреності, підписує фінансові документи ФРСУ, договори та контракти,

- звітує на Конференції про проведену роботу за підзвітний період,

- в межах штатного розкладу наймає на роботу працівників, в межах бюджету ФРСУ укладає господарські договори цивільно-правового характеру,

- виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та чинного законодавства;

- подає представлення до державних або відомчих установ щодо нагороджень та присвоєння почесних звань видатним спортсменам, тренерам та іншим фахівцям;

- має право надавати гранти членам виконавчого комітету для розвитку риболовного спорту

11.2. За відсутності Президента його повноваження і обов'язки покладаються на віце-президента або особу з числа Президії ФРСУ, вказану Президентом ФРСУ. Президент може передати частину своїх повноважень одному з членів Президії ФРСУ (за згодою Президії ФРСУ), що оформлюється відповідним рішенням чи наказом, а в разі необхідності - довіреністю.

11.3. Президент ФРСУ обирається на посаду строком на 4 роки та звільняється з посади Конференцією ФРСУ, рішення якої оформлюються Протоколом Конференції ФРСУ, відповідно до процедури, передбаченої Статутом.

11.5. Звіт готує Президія ФРСУ під керівництвом Президента ФРСУ, в якому відображаються такі питання: аналіз виконання річного плану ФРСУ, позитивні та негативні явища під час його виконання; чисельність ФРСУ, залучення нових членів та створення відокремлених підрозділів ФРСУ; фінансова діяльність ФРСУ, використання коштів, що поступили на рахунок ФРСУ з метою виконання статутних завдань ФРСУ; результати діяльності відокремлених підрозділів; порівняльний аналіз діяльності та рейтинг відокремлених підрозділів ФРСУ; основні завдання ФРСУ та її відокремлених підрозділів на наступний рік.

Стаття 12. Виконавчий комітет ФРСУ (Виконком ФРСУ).

12.1. Виконавчий комітет є виконавчим органом ФРСУ, що діє між засіданнями Президії ФРСУ.

12.2. В склад виконавчого комітету входять керівники напрямків дисциплін риболовного спорту, бухгалтер, юрист, прес-секретар та інші працівники, затверджені Президією за поданням Президента.

12.3. Порядок роботи Виконкому, його чисельність і службові обов’язки штатних працівників регламентується відповідним Положенням, яке затверджує Президія за поданням Президента ФРСУ.

12.4. Виконавчий комітет має повноваження з розгляду усіх питань, які не належать до компетенції Конференції чи Президії ФРСУ.

12.5. Виконавчий комітет ФРСУ веде справи під керівництвом Президента, а саме:

12.5.1. Виконує рішення Конференції, Президії ФРСУ, Президента;

12.5.2. Здійснює фінансово-господарську та іншу господарську діяльність ФРСУ, працює над розвитком інфраструктури, зміцненням матеріально – технічної бази Федерації, сприяє роботі з вдосконалення спортивного інвентарю, спеціальної спортивної форми, спеціального обладнання. Надає практичну, організаційну та методичну допомогу регіональним федераціям у роботі щодо залучення населення до риболовного спорту. Сприяє забезпеченню правового і соціального захисту спортсменів, тренерів та інших фахівців.

12.5.3. Бере участь в організації змагань; веде відносини з міжнародними спортивними Організаціями

12.5.5. Веде діловодство;

12.5.6. Здійснює зв'язок із громадськістю та засобами масової інформації;

12.5.7. Представник Виконавчого комітету бере участь в роботі Конференції, засіданнях Президії ФРСУ(за запрошенням) та його робочих груп, Комісій, маючі в обговореннях дорадчі функції.

12.6. Звільнення з займаної посади відбувається за рішенням Президії за поданням Президента ФРСУ, згідно чинного трудового законодавства України.

Стаття 13. Віце-Президент. Права та обов’язки

13.1.Віце-Президентом ФРСУ може бути обрана будь – яка дієздатна особа, яка є громадянином України та членом ФРСУ.

13.2. Кандидатура на обрання Віце-Президента ФРСУ пропонується   Президентом ФРСУ або будь – яким членом ФРСУ і надсилається до Президії ФРСУ не пізніше ніж за 10 днів до дати відкриття Конференції. Віце-Президент, якого переобирають, має право бути повторно висунутим на цю посаду.

13.3. Віце-Президент обирається простою більшістю голосів Конференцією ФРСУ строком на чотири роки, якщо не має іншого рішення.

13.4. Віце-Президент ФРСУ є членом Президії та має повноваження, визначені Президентом та Президією ФРСУ.

Стаття 14. Ревізійна комісія. Права та обов’язки

14.1. Контроль за статутною діяльністю ФРСУ здійснює Ревізійна комісія ФРСУ.

14.2. Ревізійна комісія ФРСУ обирається строком на 4 роки, у складі трьох осіб.

14.3. Члени Ревізійної комісії звільняються Конференцією ФРСУ, яка оформлюються Протоколом Конференції ФРСУ, відповідно до процедури, передбаченої Статутом.

14.4. Ревізійна комісія перевіряє фінансову діяльність ФРСУ.

14.5. Ревізійна комісія звітує перед Президією ФРСУ про кожну проведену перевірку.

14.6. Ревізійна комісія підзвітна Конференції.

ІV. ПРОФІЛЬНІ КОМІСІЇ ФРСУ

Стаття 15. Комісії ФРСУ. Обрання голів комісій

15.1. Профільні комісії ФРСУ є робочими органами з основних напрямів ФРСУ поточної роботи ФРСУ. Комісії створюються і діють у відповідності до Статуту ФРСУ, а також «Положення про профільні комісії ФРСУ» , затвердженого Конференцією ФРСУ.

15.2. Протягом одного місяця, з дати обрання, голови профільних комісій надають для затвердження Президії ФРСУ робочий склад комісій.

15.3. Постійними профільними комісіями ФРСУ є:

15.3.1. Комісія дисциплінарна, складом не менше 5 осіб;

15.3.2. Комісія ревізійна, складом не менше 3 осіб;

15.3.3. Комісія суддів (суддівська колегія), складом не менше 4 осіб;

15.3.4. Інші профільні комісії можуть створюватися рішенням Президії ФРСУ.

Стаття 16. Календар змагань

16.1. Керівники напрямків дисциплін риболовного спорту розробляють проект календаря всеукраїнських змагань, узгоджуючи проект з календарем міжнародних змагань та подають його Президії на затвердження.

16.2. Проект календаря змагань на наступний рік розглядається та приймається Президією ФРСУ не пізніше 25 листопада поточного року, але не раніше затвердження міжнародного календаря з риболовного спорту, в якому будуть брати участь збірні України.

16.3. Календар змагань затверджується Президентом ФРСУ.

V. ДИСЦИПЛІНАРНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 17. Дисциплінарна комісія

17.1. Дисциплінарна комісія, розглядає внутрішні конфліктні ситуації в ФРСУ, між її членами та іншими особами і надає свої висновки та рекомендації Президії ФРСУ по прийняттю рішень з спірних питань.

17.2. Члени Дисциплінарної комісії не можуть входити до складу Президії ФРСУ або Виконавчого комітету.

17.3. Голова та члени Дисциплінарної комісії обираються Конференцією ФРСУ терміном на чотири роки, якщо немає іншого рішення, та підзвітні Президії та Конференції ФРСУ.

17.4. Юрисдикція та процесуальні дії Дисциплінарної комісії ФРСУ визначаються «Положенням про Дисциплінарну комісію ФРСУ». Положення затверджується рішенням Президії ФРСУ.

17.5. Дисциплінарна комісія складається з 5 (п’яти) осіб;

17.6. Голова Дисциплінарної комісії обирається Президією ФРСУ.

VІ. ДИСЦИПЛІНАРНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 18. Дисциплінарна юрисдикція

18.1. Дисциплінарні санкції застосовуються за неспортивну поведінку, порушення Правил змагань та/або порушення Статуту ФРСУ, положень, прийнятих Президією ФРСУ, рішень ФРСУ, норм спортивної етики, норм та вимог регламентів, рішень і директив, чинних на той час.

Стаття 19. Дисциплінарні санкції

19.1. До членів ФРСУ можуть застосовуватися такі дисциплінарні санкції:

– попередження;

– анулювання результату;

– дискваліфікація (усунення) з поточних змагань та/або виключення учасника(учасників)з майбутніх змагань;

– виключення з членів ФРСУ;

– дискваліфікація на термін/строк визначена в «Положенні про Дисциплінарну комісію ФРСУ».

- тимчасове зупинення (призупинення) членства в ФРСУ.

19.2. У зв’язку з одним і тим самим інцидентом може застосовуватися кілька дисциплінарних санкцій та видаватися кілька рішень. Одна з санкцій може бути основною, друга додатковою.

19.3. Рішення ФРСУ може видаватися як наказ на додаток до дисциплінарної санкції, воно визначає порядок застосування дисциплінарної санкції та/або може примушувати відповідну(і) сторону(и), яка підпадає під юрисдикцію ФРСУ, здійснити певні дії.

VІІ. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ТА БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ І ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІВ

Стаття 20. Відповідно до Конституції України, кожен член ФРСУ має праве, закріплене в ЗУ «Про звернення громадян» вносити в громадські об’єднання відповідно до цього Статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії та бездіяльність посадових осіб і громадських органів.

20.1. Члени ФРСУ мають право звернутися до керівних органів ФРСУ, підприємств, інших структурних підрозділів ФРСУ, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків, із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням, щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

20.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі дії у сфері управлінської діяльності керівних органів ФРСУ, внаслідок яких:

- порушено права та законні інтереси чи свободи члена ФРСУ (групи членів ФРСУ);

- створено перешкоди для здійснення членом ФРСУ його прав та законних інтересів чи свобод;

- незаконно покладено на громадянина які-небудь обов’язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

20.3. Вимоги до звернення:

- звернення адресуються Президії ФРСУ, підприємствам, структурним підрозділам ФРСУ або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань; у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання члена ФРСУ, викладена суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи         скарги, прохання чи вимоги; звернення має бути письмовим, надісланим поштою або переданим членом ФРСУ до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства;           

- звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне);

- письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

20.4. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові, з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через тридцять днів від дня його надходження.

20.5. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в термін 30 днів повертається члену ФРСУ з відповідними роз’ясненнями.

20.6. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом, від одного і того ж члена ФРСУ, з одного й того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено законом, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

20.7. Пропозиції та зауваження членів ФРСУ мають розглянути керівні органи ФРСУ та повідомити члена ФРСУ про результати розгляду.

20.8. Заяви (клопотання) розглядаються керівними органами, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об’єктивно та вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства й забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

20.9 Скарга на дії чи рішення керівного органу ФРСУ, посадової особи подається в порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє члена ФРСУ права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі незгоди члена ФРСУ з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.  

20.10. Пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги громадян, які мають державні нагороди за особисті заслуги перед Україною, а також осіб, які є ветеранами війни розглядаються спочатку Президентом ФРСУ особисто.

20.11 Член ФРСУ, який звернувся із заявою чи скаргою до керівних органів і посадових осіб ФРСУ, має право:

особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;

знайомитися з матеріалами справи;

подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;

бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;

користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, ФРСУ, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;

одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

20.12. Керівні органи ФРСУ, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов’язані:

об'єктивно, усебічно та вчасно перевіряти заяви чи скарги;

у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану постанову;         

на прохання члена ФРСУ запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;

скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;

забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв’язку з заявою чи скаргою рішень;

письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги та суть прийнятого рішення;

вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано члену ФРСУ в результаті порушення його прав чи законних інтересів; вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання члена ФРСУ не пізніш як у місячний термін довести прийняте рішення до відома, колективу ФРСУ за місцем проживання члена ФРСУ;

у разі визнання Заяви чи скарги необґрунтованою, роз’яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;

не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;

особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.

РОЗДІЛ ІХ. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА

Стаття 21. Власність, кошти та майно

21.1. ФРСУ є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань ФРСУ має право на власне рухоме й нерухоме майно, обладнання, транспорт, засоби, набуття яких не забороняється чинним законодавством України. 

21.2. ФРСУ може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.

21.3. Грошові кошти й майно ФРСУ формуються за рахунок:

- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

- пасивних доходів;

- коштів або майна, які надходять від ведення основної діяльності, доходів (прибутків) від підприємницької діяльності з урахуванням положень Податкового кодексу України;

- дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги;

- членських внесків.

21.4. ФРСУ не несе відповідальності по зобов'язаннях своїх членів.

21.5. ФРСУ, створені нею установи та ФРСУ зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку й розмірах, передбачених законодавством.

21.6. Майно, кошти та отримані доходи (прибутки) або їх частини ФРСУ не можуть розподілятися серед засновників (учасників), членів такої ФРСУ, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

21.7. Доходи (прибутки) ФРСУ використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої ФРСУ, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

21.8. ФРСУ за рішенням Президії, в межах повноважень переданих Президії Конференцією, може передавати належне їй майно та майнові права в статутний капітал підприємств, або громадським спілкам, - з метою досягнення завдань, визначених цим Статутом.

РОЗДІЛ Х. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ФРСУ

Стаття 22. Відокремлені підрозділи

22.1. ФРСУ може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Президії ФРСУ. Керівника відокремленого підрозділу призначає Президія ФРСУ. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом ФРСУ.

22.2. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

- реалізують статутні мету та завдання ФРСУ у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Президії;

- проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;

- представляють ФРСУ на території певної адміністративно-територіальної одиниці України.

22.3. На договірних засадах обов’язки відокремленого підрозділу на території певної адміністративно-територіальної одиниці України можуть виконувати інші громадські організації.

22.4. Керівник відокремленого підрозділу має право на: використовувати назву та символіку ФРСУ для реалізації завдань ФРСУ; отримувати допомогу у реалізації завдань ФРСУ від керівних органів та посадових осіб ФРСУ; бути присутнім на засіданні Президії; звертатись з клопотаннями до керівних органів ФРСУ; захист своїх законних прав та інтересів; всебічне сприяння від керівних органів ФРСУ.

22.5. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

- дотримуватись вимог Статуту ФРСУ;

- активно впроваджувати рішення керівних органів ФРСУ (прийнятих в межах Статуту ФРСУ та чинного законодавства);

- не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів ФРСУ.

22.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Президії або Конференції ФРСУ а також в судовому порядку.

22.7. Майно та кошти, які було закріплено за відокремленим підрозділом передається безпосередньо до відання Президії до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Конференцією з урахуванням умов пункту 6.6 Статуту.

РОЗДІЛ ХІ. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 23. Зовнішньоекономічна діяльність

23.1. ФРСУ має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у встановленому діючим законодавством порядку.

РОЗДІЛ ХІІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФРСУ

Стаття 24. Припинення діяльності ФРСУ

24.1. Припинення діяльності ФРСУ здійснюється шляхом її реорганізації або саморозпуску.

25.2. Припинення ФРСУ проводиться за рішенням Конференції, якщо за таке рішення проголосувало 3/4 членів ФРСУ, які беруть участь у Конференції або за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) ФРСУ.

26.3. Конференція ФРСУ прийнявши рішення про саморозпуск ФРСУ, створюють ліквідаційну комісію або доручають керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення ФРСУ, як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна ФРСУ після її ліквідації відповідно до статуту. Активи ФРСУ передаються одній або кільком неприбутковим Організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету у разі припинення ФРСУ (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

26.4. Реорганізація ФРСУ здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. реорганізації здійснюється на підставі рішення Конференції, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються ФРСУ, про згоду на таке приєднання.

27.5. Про прийняті рішення, щодо реорганізації ФРСУ шляхом приєднання, ФРСУ повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації.

РОЗДІЛ ХІІІ. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ФРСУ

Стаття 28. Зміни і доповнення

28.1. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються не менше як 3/4 голосів від фактичної загальної кількості членів, які беруть участь у Конференції.

28.2. ФРСУ повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в якому знаходиться реєстраційна справа ФРСУ у термін визначений законодавством України.

XІV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 29. Питання, не визначені в Статуті

29.1. Конференція ФРСУ уповноважена приймати рішення з усіх питань, не визначених Статутом. Зазначені рішення приймаються згідно з відповідними положеннями ФРСУ, вимогами міжнародних організацій з риболовного спорту. За відсутності зазначених положень Конференція ФРСУ приймає рішення згідно з принципами чесності та справедливості.

Підписи:

Головуючий Конференції ФРСУ

Левченко Віталій Васильович

Секретар Конференції ФРСУ

Аманов Максим Мирфазилович